top
Play
Founded in 2020, Gadgame is the place where the enthusiastic young people attend. With great passion and effort, Gadgame would like to introduce more good games to players
Play
2D Art
3D Art
VFX
Charater Environment Illustration Interface

Sculpting
Illustrations
Texturing
Skinning
Rigging

2D Animation
3D Animation
Visual Effect

Linh
Vi
Tú đội
Anh Lý
Tâm wibu
Tuấn Anh
Thịnh
Xương
Nghi
Kỷ
Cường
Tiến
Tuấn
Ánh
Vinh
Hùng
Phương Anh
Duyên lê
Huyen
Thơ
Huy
Châu
Đào
Hoàng Anh
Vân
Quoc An
Mai Hiền
Khoa Nguyên
Quân
Danh Nguyen
previous arrow
next arrow
Linh
Minh
Vi
Tú đội
Tâm wibu
Tuấn Anh
Thịnh
Xương
Kỷ
Cường
Tiến
Tuấn
Ánh
Vinh
Hùng
Phương Anh
Duyên lê
Huyen
Thơ
Huy
Châu
Đào
Hoàng Anh
Vân
Quoc An
Mai Hiền
Khoa Nguyên
Quân
Danh Nguyen
previous arrow
next arrow
Linh
Minh
Vi
Tú đội
Tâm wibu
Tuấn Anh
Thịnh
Xương
Kỷ
Cường
Tiến
Tuấn
Ánh
Vinh
Hùng
Phương Anh
Duyên lê
Huyen
Thơ
Huy
Châu
Đào
Hoàng Anh
Vân
Quoc An
Mai Hiền
Khoa Nguyên
Quân
Danh Nguyen
previous arrow
next arrow
eye
eye
top 2
Founded in 2020, Gadgame is the place where the enthusiastic young people attend. With great passion and effort, Gadgame would like to introduce more good games to players
GadGame
Linh
Minh
Vi
Tú đội
Anh Lý
Tâm wibu
Tuấn Anh
Thịnh
Xương
Kỷ
Cường
Tiến
Tuấn
Ánh
Vinh
Hùng
Phương Anh
Duyên lê
Huyen
Thơ
Huy
Châu
Đào
Hoàng Anh
Vân
Quoc An
Mai Hiền
Khoa Nguyên
Quân
Danh Nguyen
previous arrow
next arrow
Group 20
Mascot_v02 1 (1)

contact us